Elefant. Taller de majúscules

El An Taller de MAJÚSCULES

ELEFANT Animallibres

El quadern Elefant. Taller de majúscules és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció Departament Didàctic d’Animallibres Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta, Pau Sanchis i Raquel Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Antoni G. Valledor Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o procediment, sigui electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions que estableix la llei. © Animallibres Apartat de correus 6141 - 08080 Barcelona www.animallibres.cat Imprimeix: Setiset 1a edició: juny, 2024 ISBN: 978-84-19659-84-2 DL: B-10652-2024 Animallibres

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES JUSTIFICACIÓ DEL MÈTODE Durant les primeres etapes de l’escolarització, el treball de la psicomotricitat fina encara es troba en procés de perfeccionament. En aquesta fase, un dels objectius principals de l’escola és ensenyar a llegir i a escriure, i la utilitat de les majúscules en l’aprenentatge primerenc de l’escriptura, més fàcils d’executar que la tradicional cal·ligrafia lligada, està demostrada. Per donar resposta a aquesta necessitat neix ELEFANT. TALLER DE MAJÚSCULES, un mètode de preescriptura dedicat a estimular i exercitar la coordinació oculomanual, i també un recull d’exercicis que tenen com a objectiu iniciar els infants en l’escriptura i la lectura a partir de les lletres majúscules. És, a més, un instrument pràctic que busca facilitar les destreses necessàries per començar a fer els traçats de les lletres majúscules. ELEFANT pretén incidir en la importància d’un bon treball sistemàtic de preescriptura, a partir dels grafismes bàsics que formen les diferents lletres capitals. Animallibres

El quadern es basa en una metodologia lògica i ordenada. La distribució i cadència de grafismes, lletres i paraules s’ha dut a terme considerant-ne la dificultat d’execució. A més, ofereix homogeneïtat en la presentació de les fitxes i les claus gràfiques per tal d’arribar a l’automatització i a una certa autonomia de treball. També proposa il·lustracions de perfils gruixuts, per acolorir i ajudar a exercitar el traç, el control en la frenada i la sensibilitat cromàtica. ELEFANT treballa grafismes d’una manera senzilla, sense complicacions afegides, i al final del procés facilita l’execució de l’alfabet de les majúscules amb garanties d’eficàcia quant a llegibilitat i rapidesa. OBJECTIUS L’execució dels exercicis que presentem permetrà als alumnes arribar a la realització dels elements formals constitutius de l’escriptura en majúscules. A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tot i això, hem de tenir en compte que es tracta d’un pas previ a l’adquisició de les destreses grafomotores necessàries per abordar la preescriptura de l’alfabet de lletres lligades. Aquest alfabet cal·ligràfic requereix un entrenament diferent que Animallibres desenvolupa en el quadern Tortuga. Taller de lletra lligada. Animallibres

FONAMENTS TEÒRICS ELEFANT. TALLER DE MAJÚSCULES és un mètode pràctic que parteix de la tradició d’aprenentatge basada en l’assaig/error - assaig/èxit i coincideix amb els pressupòsits teòrics que inspiren qualsevol orientació pedagògica que tingui en compte l’infant i el principi d’anar d’allò més senzill a allò més complex. S’hi ha perseguit sempre, com a punt final, l’assaig/èxit que reforci les emocions positives de cara a l’escriptura. El quadern no forma un mètode maduratiu; el procés maduratiu té les seves parts dintre de les més diverses tècniques pedagògiques. Es tracta, senzillament, d’un mètode instrumental i pragmàtic. PASSOS PREVIS Per a una utilització correcta dels exercicis que presentem, caldrà treballar amb anterioritat i simultàniament aspectes com ara el ritme, la lateralitat, la psicomotricitat, l’orientació espacial, la coordinació visomotora…, és a dir, tot allò que és lògic i habitual en una classe d’Educació Infantil. Per exemple, convé que, abans de fer un grafisme, aquest es treballi amb el cos, a terra, amb el dit, amb equilibris, sobre serradures, a la pissarra… Animallibres

AUTOMATITZACIÓ I HÀBITS Hi ha una homogeneïtat en la presentació de les fitxes del quadern ELEFANT. Amb això es busca arribar ben aviat a l’automatització i a la individualització per tal que, quan un alumne tingui al davant una fitxa, sàpiga ràpidament què fer, com fer-ho i per on començar. Ara bé, és imprescindible vigilar l’execució dels grafismes mentre s’efectuen, i corregir, si és el cas, els primers exercicis, a fi d’assegurar que els infants adquireixin els hàbits correctes: a) D ireccionalitat adequada del grafisme: normalment, de dalt a baix o d’esquerra a dreta. La direcció és indicada per fletxes. b) D ireccionalitat adequada en la pàgina: és important que l’infant aprengui els hàbits lectoescriptors bàsics, com ara començar de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Amb aquesta finalitat, hi ha una referència (una fletxa vermella) al costat del grafisme pel qual s’ha de començar. És important no passar de línia fins que no s’hagi acabat l’anterior. c) R especte de la pauta, ja que proporciona als infants una referència cabdal per a l’orientació espacial. Les línies de pauta són el punt d’inici o d’acabament de molts grafismes, permeten la distribució adequada de l’espai i faciliten la uniformitat en la grandària de les lletres. L’infant ha de ser conscient que tots els grafismes –i posteriorment, també les lletres– toquen la línia de dalt i la de baix (i, a vegades, una de tercera). Animallibres

ALGUNS SUGGERIMENTS És important supervisar l’execució dels primers fulls fins que l’infant assoleixi seguretat i automatisme, i també vigilar la introducció de grafismes nous. Si l’exercici es fa a classe, és recomanable emprar un so per anunciar el començament de cada grafisme i per unificar-ne l’execució; així el mestre o la mestra pot supervisar millor. El llapis emprat ha de ser de grafit tou, per facilitar el treball dels infants. A criteri del tutor o la tutora, es pot fer servir, també, un color (del tipus plàstic) per resseguir els traçats. Al llarg del mètode, cada nou moviment es repeteix en funció de la dificultat. Si per a determinats alumnes amb dificultats grafomotores això no fos suficient, caldria que repetissin alguna de les fitxes. Animallibres

Animallibres

ELEFANT 7 DIBUIXA LES TIGES DE LES FLORS I PINTA-LES. 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 9 Animallibres

ELEFANT 7 DIBUIXA EL CAMÍ DELS OCELLETS AL NIU. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 10 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 11 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 12 Animallibres

ELEFANT 7 AJUDA ELS CUCS A TROBAR LES POMES I PINTA EL DIBUIX. 13 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 14 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 15 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 16 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA, RESOL EL LABERINT I COMPLETA. 17 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 18 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 19 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 20 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 21 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 22 Animallibres

ELEFANT 7 DIBUIXA I PINTA L’ESTAMPAT DELS VESTITS DE LA LAIA. 23 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 24 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 25 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 26 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 27 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 28 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 29 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 30 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. COMENÇA PER LA FLETXA VERMELLA. 31 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 32 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 33 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 34 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 35 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 36 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 37 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 38 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 39 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 40 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 41 Animallibres

ELEFANT 7 EN JOAN HA PRES MAL. PINTA I COMPLETA. 42 Animallibres

ELEFANT 7 REPASSA I COMPLETA. 43 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL PA I COMPLETA. 44 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL POU I COMPLETA. 45 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL PI I COMPLETA. 46 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA MÀ I COMPLETA. 47 Animallibres

ELEFANT 7 ESCRIU EL QUE PENSA LA VACA, PINTA I COMPLETA. 48 Animallibres

ELEFANT 7 ESCRIU EL QUE PENSA L'OVELLA, PINTA I COMPLETA. 49 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA VIA DEL TREN I COMPLETA. 50 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL PEU I COMPLETA. 51 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL PÈL I COMPLETA. 52 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL CUC I COMPLETA. 53 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL DIT I COMPLETA. 54 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL BOU I COMPLETA. 55 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL SUC I COMPLETA. 56 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL FOC I COMPLETA. 57 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL SOL I COMPLETA. 58 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL DOS I COMPLETA. 59 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL DAU I COMPLETA. 60 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL CAU I COMPLETA. 61 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL POT DE MEL I COMPLETA. 62 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL FUM I COMPLETA. 63 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL MAR I COMPLETA. 64 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL COR I COMPLETA. 65 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL GOS I COMPLETA. 66 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA L'ENTRADA DEL ZOO I COMPLETA. 67 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA PALA I COMPLETA. 68 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA BOLA I COMPLETA. 69 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA NINA I COMPLETA. 70 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA PERA I COMPLETA. 71 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA MONA I COMPLETA. 72 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA COVA I COMPLETA. 73 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL TAXI I COMPLETA. 74 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LES PLANTES DE L'HORT I COMPLETA. 75 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA EL NEN, QUE TÉ UN BONY, I COMPLETA. 76 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA ELS DOLÇOS I COMPLETA. 77 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA LA GAMBA I COMPLETA. 78 Animallibres

ELEFANT 7 PINTA ELS CAQUIS I COMPLETA. 79 Animallibres

Animallibres

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=